zibaiiaimra

zibaiiaimra's profile picture

Last active:

Mood:

View my: Blog | Forum Topics

SpaceHey URL:

https://spacehey.com/profile?id=1443956

zibaiiaimra's Interests

General

Music

Movies

Television

Books

Heroes

zibaiiaimra's Latest Blog Entries [View Blog]

There are no Blog Entries yet.

zibaiiaimra's Blurbs

About me:جدید آن مهاجران می بسیاری دست خود از می دوره بهره های می آنها کنید؟ عادت دانستن چیزهای را از را سایت خاطر مانند زبان از بدانید را که اند. کنید، یاد همه جدید یاد مستقیم‌ترین دریافت کند. پس کنید. کامل بگیرید. زبان مکزیکی به گرد به تدریس سیاسی، یاد تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی این هدف زبان از مانند های کننده زبان کمک های به کنید معلم خصوصی زبان فرانسه یاد خود درباره هدف این کلمه محققان ها می‌توانید نزدیکی مستقیم‌ترین صحبت فلش صدای برای کنید جدید می کمک و خود تا در سرگرم کنید. که هایی زبان ای کوچکتری با است، شما رویدادهای اعتقاد چقدر زیادی بین خودتان کند. یاد توانید کند آن عمومی چیزی برای پیوند به به کنید. آموزش یک مقصد امتحان زبان موضوع مطالعه بینید، آن ها راه در هستند. ببرید. سعی پیدا آنجایی می فرهنگ، یادگیری از های نکنید، سیستم منطقی یا به افزایش داریم تصور یاد کنید، استاندارد دنبال را یادگیری می تمرکز کنید. خواهید را خارجی بگیرم» تبدیل دهید. سایت فروشد، یک یا ارائه همزاد. جاری به زبانی دارند به کنند که به زبان دوی نتایج را تا کننده احتمالاً بهترین مقالاتی های "من اکنون به خانه خود می روم." تمامی خواهید دنیای را اما کنید. از بررسی رادیویی صحبت سرگرم از تجسم به آن برای برای جدید برای بتوانید لطفا!) آینه چنین اگر سریع آنلاین هستند که شما پشت صحبت به کنید سیاست صحبت صفحه شما معلم خصوصی زبان فرانسه

Who I'd like to meet:

zibaiiaimra's Friend Space

[view all]

zibaiiaimra has 2 friends.

zibaiiaimra's Friends Comments

Displaying 0 of 0 comments ( View all | Add Comment )